یازدهمین دوره گردهمایی دبیران آموزشگاه‌های کرج برگزارشد

یازدهمین گردهمایی دبیران مدارس و آموزشگاه‌های پژوهندگان علم ، سلاله و پژوهان هماهنگ با کانون فرهنگی آموزش قلم چی در شهر کرج برگزار شد.

یازدهمین دوره گردهمایی دبیران آموزشگاه‌های کرج برگزارشد

یازدهمین گردهمایی دبیران مدارس و آموزشگاه های پژوهندگان علم ، سلاله و پژوهان هماهنگ با کانون فرهنگی آموزش قلم چی در شهر کرج برگزار شد.

این گردهمایی با حضور 76 درصدی دبیران مجموعه  در تاریخ 3 شهریور 96 با هدف هماهنگی و هم سویی در جهت برنامه ریزی و آموزش به روش قلم چی و همچنین ارتباط مستقیم  مجموعه مدیریتی آموزشگاه ها با دبیران گرامی برگزار گردید .

بارزترین ویژگی این گردهمایی ها ، ارائه کارنامه دبیر است  که این کارنامه شامل چندین بخش از جمله نظم حضور ، وضعیت انحراف از طرح درس ، پیشرفت درسی دانش آموزان ، آزمون های مبحثی ، نظرسنجی دانش آموزان کلاس و چند از ده آزمون های قلم چی ویژه هرکلاس است . کارنامه مذکور حاصل زحمات گروه آموزش و دپارتمان آموزشی آموزشگاه ها است که باعث شده این گردهمایی با استقبال و پی گیری از سوی دبیران محترم نیز مواجه شود .

در جلسه سوم شهریور 5 موضوع ذیل ارائه گردید :

  • 1- پروژه مهر و نقش دبیران در این پروژه

  • 2- تعریف انحراف از طرح درس و بکار گیری آن که منجر به هماهنگی بیش از 80درصدی بین تدریس دبیر و برنامه راهبردی آزمون های کانون می گردد

  • 3- اهمیت برنامه ریزی و مشاوره و ایجاد مرکز مشاوره و باشگاه برتر ها

  • 4- فراشناخت و خودآموزی  

  • 5- تغییرات ساختاری مجموعه آموزشگاه ها در ساال تحصیلی 97-96
    یازدهمین دوره گردهمایی دبیران آموزشگاه‌های کرج برگزارشد

  • یازدهمین دوره گردهمایی دبیران آموزشگاه‌های کرج برگزارشد