کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنر

کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور هنر 96 را در ادامه مشاهده کنید...

کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنر


کارنامه های رتبه های زیر 100 کشوری کانون در  کنکور هنر  96 را در ادامه مشاهده کنید... 


توجه داشته باشید درصدهای کارنامه در هر درس به چند تا از 10 تا تبدیل شده اند و اعداد گرد شده اند. 


 عدد های 10 که با رنگ قرمز مشخص شده اند نشان دهنده پاسخگویی 100 درصد کامل دانش آموز در کنکور است.


کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنرکارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنرکارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنرکارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنر
کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور 96 - هنر