نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها

نفرات برتر کنکور سراسری 96 توسط سازمان سنجش منتشر شد

نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی هانفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1396 و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.


نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها
اسامی نفرات برترکنکور 96- گروه آزمایشی علوم تجربی

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیرحسین قاسمی نژادرائینی
از سیرجان

رتبه 1
تجربی کشور
4 سال دانش آموز کانون 

پنجم دبستان و از دوم دبیرستان (68 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 2
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون

 از دوم دبیرستان (47 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامحمدرضا نادری
از بابل

رتبه 3
تجربی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاارسلان یزدچی
از تبریز

رتبه 4
تجربی کشور

5 سال دانش آموز کانون 

سوم و چهارم دبستان و از دوم دبیرستان (76 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامحسن نکویی 
از یزد

رتبه 5
تجربی کشور
5 سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و از دوم دبیرستان (87 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هایاسمن میر
از بابل

رتبه 6
تجربی کشور
4 سال دانش آموز  کانون

از اول دبیرستان (75 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاسیدرضا سالاری کیا
از شیراز

رتبه 7
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

پنجم دبستان و از دوم راهنمایی (117 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیررضا پاشاپور یگانه
از تهران

رتبه 8
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (41 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامهدی شفیعی
از اردبیل

رتبه 9
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (29 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامهدی روانخواه
از یاسوج

رتبه 10
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

از اول راهنمایی (130 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

اسامی نفرات برترکنکور 96 - گروه آزمایشی ریاضی

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
 صابر دین پژوه
از تبریز

رتبه 1
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (53 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد کاظم فقیه خراسانی
از یزد

رتبه 2
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (9 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی فاطمی مفرد
از تهران

رتبه 3
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (3 آزمون) 
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدحسن احمد یارندی
از تهران

رتبه 4
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

سوم راهنمایی و از سوم دبیرستان (30 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سعید نعیمی
 از تهران

رتبه 5
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

اول و دوم دبیرستان و چهارم دبیرستان (19 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدامین مطهری نیا
از یزد

رتبه 6
ریاضی کشور
7 سال دانش آموز کانون

پنجم دبستان و از دوم راهنمایی (92 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد قیدی
از تهران

رتبه 7
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

اول و دوم دبیرستان و چهارم دبیرستان (28 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد حسین زارعی اردستانی
از اصفهان

رتبه 8
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (22 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
اروین آذرمینا
از تهران

رتبه 9
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)  
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدحسن موسوی بندرابادی 
از یزد

رتبه 10
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (40 آزمون) 

مشاهده کارنامه آزمون های کانون

اسامی نفرات  برتر کنکور 96 - گروه علوم انسانی 

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
عرفان میران زاده مهابادی
از تهران

رتبه 1
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (7 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
یلدا حجتی
از تهران

رتبه 2
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (8 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی مهرایی
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4
زینب ابن علی
از کاشان

رتبه 4
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدامیراحسان میری
از تهران

رتبه 5
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6
فرید صابری
از کامیاران

رتبه 6
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است 
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
مصطفی نوذری
از تهران

رتبه 7
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8 مرتضی ضیائی نسب
از بیرجند

رتبه 8
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است 
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
زهرا شیدائیان آرانی
 از تهران

رتبه 9
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (11 آزمون)مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10
فاطمه حیدری
از تهران

رتبه 10
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
اسامی نفرات برتر کنکور 96 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاارشیا زاهدی پور
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری
5 سال دانش آموز کانون 
از سوم راهنمایی (54 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
رضا قانع خیابانیان
 از تهران

رتبه 2
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
امیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 3
زبان کشوری
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (47 آزمون)

مشاهده کارنامه آزمون های کانون
4نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها
فربد سمنانی
از سمنان
رتبه 4
زبان کشوری
6 سال دانش آموز کانون 

چهارم و پنجم دبستان و از اول دبیرستان(87 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
6نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها

محمد رضا نادری 
از بابل
رتبه 6
زبان کشوری
از تابستان سال چهارم

(21 آزمون کانون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
8نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها
هلیا حسینی

از تهران
رتبه 8
زبان کشوری 
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (21 آزمون )
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
9نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها
نسترن راستگو
از تبریز
رتبه 9
زبان کشوری


3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (62 آزمون )
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
10نفرات برتر کنکور سراسری 96 / نتایج کانونی ها
محمد رحمانیان 
از جهرم
رتبه 10
زبان کشوری
6 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان و اول تا سوم راهنمایی (83 آزمون)
مشاهده کارنامه آزمون های کانون
اسامی نفرات برتر گروه آزمایشی هنر به شرح زیر است:

1-سما معیری  از تهران   (رتبه 1 هنر کشوری)

2-اویتا اراکیلین از تهران   (رتبه 2 هنر کشوری)

3-اتوسا عبدالهی امانی از کرج (رتبه 3 هنر کشوری)رتبه های برتر کانون در کنکور 96 : کلیک کنید


 رتبه های برتر کنکور 96 درشهر شما : کلیک کنیدرتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته تجربی

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته ریاضی  

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته انسانی 

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته هنر  

رتبه های زیر 10 کنکور 96 در مناطق : رشته زبان  مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24