با شرایط تحصیل در نوبت دوم (شبانه) آشنا شوید

دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود. مگر در مواردی که در آییننامه طرح ایجاد دوره نوبت دوم (شـبانه) مستثنی شده باشد

با شرایط تحصیل در نوبت دوم (شبانه) آشنا شوید

دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) تابع مقررات آموزشي دانشجويان دوره روزانه خواهند بود. مگر در مواردي كه در آييننامه طرح ايجاد دوره نوبت دوم (شـبانه)مستثني شده باشد. ضمناً برنامههاي آموزشي دوره نوبت دوم (شبانه) عيناً همان برنامههاي آموزشي دوره روزانه است.- انتقال دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه ممنوع ميباشد.

ساعات تشكيل كلاسهاي دوره نوبت دوم (شبانه) با نظر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعلام مي شود.

تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود.

از دانشجويان دورههاي «نوبت دوم (شبانه)» دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي گردد.

بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دورههاي نوبت دوم (شبانه)، بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشـگاههـاي مربـوط تعيـين و ازپذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا آن دسته از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دورههاي «نوبت دوم (شبانه)» نسبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـداممينمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج و به اطلاع داوطلبان برسانند.

پذيرفته شدگان ملزم به رعايت تعهدات مالي در قبال دانشگاه مربوطه خواهند بود.- كارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايند

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال 1396 اقـدام بـه پـذيرش دانشـجومي نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيلات رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـد معذورميباشند. لذا به داوطلبان توصيه ميشود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.

منبع :پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب