چرا انتخاب واحد و نگاه به آینده؟

دانش آموزانی که در تابستان ثبت نام می‌کنند معمولا دانش آموزان مستعد و علاقمند به تغییر فردا هستند.آنان قصد تغییر فردا را دارند و می‌خواهند همیشه از زمان جلوتر باشند.

چرا انتخاب واحد و نگاه به آینده؟

دانش آموزانی که در تابستان ثبت نام می کنند معمولا دانش آموزان مستعد و علاقمند به تغییر فردا هستند.آنان قصد تغییر فردا را دارند و می خواهند همیشه از زمان جلوتر باشند.

بنابراین از هر لحظه از زمان برای دستیابی به اهداف خود،به فردا می اندیشند فردایی  که  قصد ساختن آن برای خود و دیگران دارند.بهترین دلیل برای انجام اینکار،در شرایط نامناسب آب و هوایی در برنامه های کانون شرکت می کند زیرا آنها اعتقاد دارند که کانون می تواند، به آنان کمک کند که در تابستان برنامه داشته باشند تا بتواندد به اهداف خود در آینده دست یابند آنها بخوبی می دانند که کانون می تواند به آنان کمک کنند تا برای تابستان خود برنامه داشته بنابراین با این انگیزه و اندیشه در کانون در شرایط نامناسب آب و هوایی ثبت نام می کنند.بعد از ثبت نام وظیفه کانون سنگین تر می شود.