درسنامه فیزیک یازدهم تجربی ویژه آزمون 6 مرداد

درسنامه فیزیک یازدهم تجربی ویژه آزمون 6 مرداد برای دانش آموزان تجربییازدهمی های تجربی


در فایل زیر درسنامه فیزیک یازدهم تجربی برای آمادگی بیشتر در آزمون ها قرار داده شده است که توسط علیرضا مصطفوی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران نوشته شده است

فایل های ضمیمه