امید کشاورز: مشابهت درس ریاضی تجربی 96 با کنکورهای گذشته

در فایل پیوست تحلیل کاملی از درس ریاضی تجربی کنکور 96 انجام شده است.

امید کشاورز: مشابهت درس ریاضی تجربی 96 با کنکورهای گذشته

دانش آموزان عزیز تجربی

در فایل پیوست تحلیل کاملی از درس ریاضی تجربی کنکور 96 انجام شده است.