در پایین همین صفحه نظر خودت رو درباره سوال های دشوار این آزمون بنویس و نظرت رو به اشتراک بذار...


تحلیل دروس عمومی:


تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران


تحلیل دروس اختصاصی :

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران