جلسه شورای معتمدان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی- 31 فروردین

جلسه شورای معتمدان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چیامروز 5 شنبه 31 فروردین، جلسه شورای معتمدان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی، با حضور معتمدان و مسئولان و بازرسان واحد بورسیه بنیاد قلم چی برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی همچون تحویل کتاب به دانش آموزان بورسیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و همزمان با شهرستان ها، افزایش ثبت نام دانش آموزان بورسیه در سال 1396 به تعداد 120/000 دانش آموز و افزایش تعداد معتمدان فعال که بیش از 5 دانش آموز معرفی نمایند، مطرح و بررسی شد.


جلسه شورای معتمدان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی- 31 فروردین