جلسات پنج‌نفره

این جلسات بهتر است با حضور والدین برگزار شود تا به طور کامل در جریان وضعیت فرزندان خود قرار بگیرند و با همکاری کانون و پشتیبانان نواقص احتمالی برطرف شود.

جلسات پنج‌نفره

برگزاری جلسات 5 نفره با هدف‌گذاری از قبل تعیین‌شده در پایان هر پروژه از آزمون‌های کانون و بررسی وضعیت درسی دانش‌آموزان با توجه به دو کارنامه‌ی 5 نوع درس و پروژه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. 

این جلسات بهتر است با حضور والدین برگزار شود تا به طور کامل در جریان وضعیت فرزندان خود قرار بگیرند و با همکاری کانون و پشتیبانان نواقص احتمالی برطرف شود. 

هم‌چنین بهتر است جلسات به صورت پرسش و پاسخ برگزار شود.