آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

دو آزمون دو سطحی فوق العاده هدیه کانون به دانش آموزان پرانگیزه و سخت کوش ، در تاریخ 25 فروردین و 8 اردیبهشت از پنجم دبستان تا چهارم دبیرستان (کنکوری‌ها ) برگزار خواهد شد
دو آزمون دو سطحی فوق العاده هدیه کانون به دانش آموزان با انگیزه و سخت کوش ، در تاریخ 25 فروردین و 8 اردیبهشت به صورت رایگان و حضوری برای گروه های پنجم دبستان تا چهارم دبیرستان (کنکوری ها ) برگزار خواهد شد.


دقت داشته باشید در  تاریخ 8 اردیبهشت طبق برنامه راهبردی ، آزمون آمادگی تیزهوشان برای گروه های ششم دبستان و نهم برگزار خواهد شد. 
نمونه کارنامه آزمون دوسطحی 8 اردیبهشت

با مشاهده و بررسی این کارنامه می توانید تشخیص دهید وضعیت شما در سوال های ساده هر درس چگونه است ، ثانیا در سوال های دشوار هر درس چه وضعیتی دارید .آنگاه با تشخیص  وضعیت خودتان برای آمادگی در امتحانات پایان سال و کنکور بهتر برنامه ریزی کنید. 


آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت
این آزمون ها برای دانش آموزان کانون و هم چنین دانش آموزان غیر کانونی می باشد .


برای ثبت نام با پشتیبان و نمایندگی شهر خود تماس بگیرید


آدرس و تلفن نمایندگی های کانون 
آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشتآزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت


آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت

آزمون‌های فوق العاده دو سطحی +برنامه وکارنامه آزمون 8 اردیبهشت