خانه تکانی کتاب بورسیه در اصفهان

این جمله ما را برآن داشت که برای ایجاد حق تحصیل برابر برای اقشار محروم همچون دیگر افراد جامعه ، نمایشگاهی هرچند کوچک با عنوان کتابخانه مهربانی برپا کنیم

خانه تکانی کتاب بورسیه در اصفهان


طرح خانه تکانی کتاب بورسیه

این جمله ما را  برآن داشت که برای ایجاد حق تحصیل برابر برای اقشار محروم همچون دیگر افراد جامعه ، نمایشگاهی هرچند کوچک با عنوان کتابخانه مهربانی برپا کنیم ، ترکیبی از کتابهای درسی و کمک درسی کانون آموزش علمی قلم چی و انتشارات دیگر و جزوات دانش آموزان موفق قبلی که به اصفهان دختر اهدا کرده بودند ، همچنین کتابهایی که بورسیه در اختیار داشت ، نمایشگاه حدود 10 روز برپا بودوبازدید کنندگان با توجه به بنری که نوشته شده بود " احتیاج دارید بردارید ، احتیاج ندارید بگذارید " مراجعه کنندگان ، کتاب مورد نیاز خود را برمیداشتند و یا حتی اضافه داشتند میگذاشتند ، با این کار هم کتابهای یکبار خوانده شده جانی دوباره گرفت و هم برگ برگ کتابها بالهایی شد برای پرواز ذهن و روح دانش آموز به عالم علم و نور و روشنایی .

" به امید روزی که هیچ دانش آموزی بخاطر عدم بضاعت مالی از تحصیل باز نماند "

اصفهان دختران

واحد بورسیه

نجیمه پورابراهیم
ارسال شده توسط : نجیمه پورابراهیم