بازنگری برنامه آموزشی رشته روانشناسی بالینی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از تدوین برنامه جدید آموزشی رشته روانشناسی بالینی با مشارکت کارشناسان دو وزارتخانه علوم و بهداشت خبر داد.

بازنگری برنامه آموزشی رشته روانشناسی بالینی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از تدوین برنامه جدید آموزشی رشته روانشناسی بالینی با مشارکت کارشناسان دو وزارتخانه علوم و بهداشت خبر داد.

در نشست اعضای هیئت ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته روانشناسی بالینی" برنامه های درس و کوریکولوم آموزشی رشته روانشناسی بالینی" مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه پیش نویس برنامه جدید با اتفاق نظر اعضا در خصوص دروس پیشنهادی ، تعداد واحدهای درسی و عملی  با توجه به نیازهای رشته و با رویکرد آموزشی در فیلد بالینی تهیه و تدوین شد. همچنین مسئولیت کاری هر یک از اساتید در فرآیند نهایی سازی دروس تعیین و مشخص شد.

بازنگری برنامه آموزشی رشته روانشناسی بالینی


منبع :

سمیرا سعادتی راد