این بار متفاوت‌تر بخوانیم

شما همیشه ابتدا درس خواندید و سپس از خود امتحان گرفتید (تست زدید).

این بار متفاوت‌تر بخوانیم

شما همیشه ابتدا درس خواندید و سپس از خود امتحان گرفتید (تست زدید). 

در دوران جمع‌بندی متفاوت عمل کنید. ابتدا تست بزنید و سپس درس بخوانید؛ یعنی مطالبی را که قبلاً خواندید فقط تست بزنید؛ زیرا از راه تست‌زنی جزئیات مطالب را بیش‌تر متوجه می‌شوید و یادگیری ناقص شما در هر مطلب مشخص می‌شود. به جای این‌که دو بار مطالب را بخوانید و یک بار تست بزنید، عکس آن عمل کنید: یک بار مطلب را بخوانید و دو بار تست بزنید. اولویت با تست‌هایی است که قبلاً نشان‌دار کرده‌اید و سپس مجموعه‌ای از تست‌هایی که تا به حال نخوانده‌اید. پاسخ تست‌هایی را که بلد نبودید یا برای‌تان شک‌دار بود، همراه با مطلب کتاب درسی بخوانید. سؤالات آزمون‌های کانون را هم بررسی کنید. این تست‌ها در آزمون‌ها و کنکور تکرار نمی‌شوند ولی ممکن است از این مطالب تست طرح شود. به این ترتیب یادگیری ناقص مطالب به یادگیری کامل تبدیل می‌شود.