کشف ارتباط سلول‌های سرطانی و اعصاب در ایجاد سرطان معده

در تحقیقات محققان مشخص شد که تومورهای سرطان معده به وسیله سلول‌های خاص در معده ایجاد می‌شوند که به اعصاب سیگنال می‌دهند استیل کولین بیشتری بسازند.

کشف ارتباط سلول‌های سرطانی و اعصاب در ایجاد سرطان معده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، تیمی چند ملیتی از محققین نشان داده اند که فاکتور رشد عصبی که تکوین اعصاب را تحریک می کند، زمانی که بلوک شود تکوین سرطان معده را نیز مهار می کند.

مطالعات گذشته نشان داده است که میزان اعصاب موجود در ریزمحیط تومور معده بسیار زیاد است و با مهار سیگنالینگ استیل کولین آزاد شده از عصب واگ معدی یا تیمار با سم بوتولونیوم، تومورهای معدی را در مدل های موشی مهار و تخریب کرد.

محققان در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا بر این باورند اعصاب و استیل کولین نقش کلیدی را در تنظیم تکوین و رشد سلول های سرطانی(بویژه سلول های بنیادی سرطانی) در ریزمحیط توموری معدی بازی می کنند.

آن ها از طریق مجموعه ای از آزمایش ها در مدل های موشی نشان دادند که نوروتروفین به عنوان ماده ای که موجب شروع رشد اعصاب می شود و آن را فاکتور رشد عصبی نیز می نامند به میزان بالایی در سلول های سرطان معدی بیان می شود.

همچنین آن ها کشف کردند که سلول های Tuft موجود در پوشش دیواره مجرای گوارشی نیز استیل کولین ترشح می کنند و موجب رشد سلول های سرطانی می شوند. این سلول های Tufts قادرند همانند اعصاب با سایر سلول ها ارتباط برقرار کنند. این سلول ها طی تشکیل تومور به صورت فعالانه استیل کولین ترشح می کنند.

به نظر می رسد که سلول های Tuft طی مراحل اولیه تکوین تومور معدی افزایش می یابند، استیل کولین می سازند و تولید فاکتور رشد عصبی در پوشش معدی را تحریک می کنند. با رشد اعصاب در پیرامون تومور، سلول های Tuft کاهش می یابند.

با آزمایش های بیشتر محققان نشان داده اند که بیش بیان فاکتور رشد عصبی در معده موش موجب تومورزایی می شود و استفاده از مهار کننده گیرنده فاکتور رشد عصبی، سرطان معده را در موش مهار می کند. این مطالعه دیدگاه های جدیدی را مبنی بر ارتباطات سلولی که منجر به تکوین سرطان معده می شود، ارائه کرده است.

منبع :