علی برادران: نکات معکوس مثلثاتی ویژه جمع بندی نیمسال اول

برای آشنایی با تیپ بندی سوالهای مبحث معکوس مثلثاتی کنکورسالهای اخیر مشاهده ویدئوهای زیر را به شما توصیه می‌کنم.فایل های ضمیمه
علی هفت برادران

فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری