علی برادران: نکات معکوس مثلثاتی ویژه جمع بندی نیمسال اول

برای آشنایی با تیپ بندی سوالهای مبحث معکوس مثلثاتی کنکورسالهای اخیر مشاهده ویدئوهای زیر را به شما توصیه می‌کنم.فایل های ضمیمه
علی هفت برادران