جمع‌بندی فیزیک پیش‌دانشگاهی 1

به مرور و جمع‌بندی مباحث فیزیک پیش یک (حرکت نوسانی و موج مکانیکی پرداخته ایم.)کنکوری های رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست به روش تست و نکته به مرور و جمع‌بندی مباحث فیزیک پیش یک (حرکت نوسانی و موج مکانیکی پرداخته ایم.)


بهادر کامران 

فایل های ضمیمه
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری