جمع‌بندی فیزیک پیش‌دانشگاهی 1

به مرور و جمع‌بندی مباحث فیزیک پیش یک (حرکت نوسانی و موج مکانیکی پرداخته ایم.)

کنکوری های رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست به روش تست و نکته به مرور و جمع‌بندی مباحث فیزیک پیش یک (حرکت نوسانی و موج مکانیکی پرداخته ایم.)


بهادر کامران 

فایل های ضمیمه