نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی در کنکور 95

توجه داشته باشید که در کنکور قرار نیست که شما به همه سؤالهای آن، پاسخ صحیح بدهید...توجه داشته باشید که در   کنکور قرار نیست كه شما به همه سؤالهای آن،  پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است كه در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤالها به دست نخواهد آمد.


يادآوري این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 92 ، هیچ یک از داوطلبان، در درسهای زیست شناسی و زبان و ادبیات فارسی، به 100 درصد سؤالها پاسخ صحیح نداده اند؛ اما در سال 93 ، دو پذیرفته شده در زیست شناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد  سؤالها، پاسخ صحیح دادند. 

همچنین در سال 94 ، دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند و هیچ داوطلبی به 90 درصد سؤالهای زیست شناسی نیز پاسخ صحیح نداده است.

 سال 95 ، نهُ داوطلب در درس ادبیات به 100 درصد سؤالها پاسخ صحیح داده اند و هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤالهای زیست شناسی پاسخ صحیح ندادند. 

همچنین در سال 94 ، یک داوطلب به 100 درصد سؤالهای زمین شناسی پاسخ صحیح داده است؛ در حالی که در سالهای 92 ، 93 و 95 هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤالهای زمین شناسی پاسخ صحیح ندادند.


نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی در کنکور 95

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی در کنکور 95

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی تجربی در کنکور 95


منبع :