دفتر برنامه‌ریزی و اوقات فراغت

دفتر برنامه‌ریزی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا اوقات فراغت بیش‌تری در طول هفته و روز‌ها داشته باشد.

دفتر برنامه‌ریزی و اوقات فراغت

برای موفقیت در کانون پر کردن دفتر برنامه‌ریزی بسیار مؤثر است. فواید دفتر برنامه‌ریزی شامل

1- انجام همه‌ی تکالیف

2- کم شدن نگرانی

3- رسیدن به برنامه‌ی راهبردی

4- رعایت تعادل در برنامه‌ریزی درسی

دفتر برنامه‌ریزی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا اوقات فراغت بیش‌تری در طول هفته و روز‌ها داشته باشد و علاوه بر آن به میزان مطالعه‌‌اش در طول هفته دست می‌یابد؛ درنتیجه باعث پیشرفت درسی او می‌شود.