درس اول - هستی بخش از دین و زندگی چهارم دبیرستان
دوازدهم رياضي     دبیر : محمد رضایی بقا