آزمون‌های هماهنگ دوران جمع بندی نیم سال اول

برنامه هماهنگ آزمون‌ها در دوران جمع بندی نیم سال اول را در ادامه مشاهده کنید.این آزمون‌ها به صورت هماهنگ در تمام نمایندگی‌های کانون برگزار خواهد شد .برنامه هماهنگ آزمون ها در دوران جمع بندی نیم سال اول را در ادامه مشاهده کنید.

این آزمون ها به صورت هماهنگ در تمام نمایندگی های کانون برگزار خواهد شد . 


آزمون‌های هماهنگ دوران جمع بندی نیم سال اول