کنکور 98

فیلم گفتگو با علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95

علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95 از یاسوج از پنجم دبستان به کانون آمد

فیلم گفتگو با علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی  95

علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95 از یاسوج از پنجم دبستان به کانون آمد. فیلم گفتگو در ادامه : 

فایل های ضمیمه

فیلم گفتگو با علیرضا آروین رتبه 4 منطقه 3 کنکور تجربی 95