آموزش نکته‌های توابع نمایی و لگاریتمی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث توابع نمایی و لگاریتمی آموزش داده شده است.دانش‌آموزان رشته ریاضی و تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث توابع نمایی و لگاریتمی آموزش داده شده است.

فایل های ضمیمه