سؤال‌هاي آزمون‌هاي «ششم دبستان» در نيم‌سال اولسؤال‌هاي آزمون‌هاي «ششم دبستان» در نيم‌سال اول

سؤال‌هاي آزمون‌هاي «ششم دبستان» در نيم‌سال اوّل، براي گروه‌هاي تراز‌هاي مختلف چگونه بوده است؟

با توجّه به ميانگين تراز، جدول مربوط به خودت را پيدا و مطالعه کن.

ترازهاي نزديک 5000: دانش‌آموزاني که ترازشان، نزديک عدد 5000 است؛ يعني يا يک مقدار، کم‌تر از 5000 است (مثلاً 4900)

يا يک مقدار، بيش‌تر از 5000 (مثلاً 5200)

نام درس‌ها

قرار بود از 10 سؤال، به چند سؤال جواب دهيد؟

آزمون

21 مهر چگونه بود؟

آزمون

12 آبان چگونه بود؟

آزمون

26 آبان چگونه بود؟

آزمون

10 آذر چگونه بود؟

آزمون

24 آذر

چگونه بود؟

آزمون

8 دي

چگونه بود؟

آزمون

29 دي

چگونه بود؟

رياضي

4

يک واحد

ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد دشوارتر

دو واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

علوم

4

يک واحد

ساد‌ه‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

دو واحد دشوارتر

يک واحد ساده‌تر

دو واحد دشوارتر

يک واحد

ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

فارسي

4

يک واحد دشوارتر

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد

ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

 

 

 

ترازهاي نزديک 5500: دانش‌آموزاني که ترازشان، نزديک عدد 5500 است؛ يعني يا يک مقدار، کم‌تر از 5500 است (مثلاً 5400)

يا يک مقدار، بيش‌تر از 5500 (مثلاً 5700)

نام درس‌ها

قرار بود از 10 سؤال، به چند سؤال جواب دهيد؟

آزمون

21 مهر چگونه بود؟

آزمون

12 آبان چگونه بود؟

آزمون

26 آبان چگونه بود؟

آزمون

10 آذر چگونه بود؟

آزمون

24 آذر

چگونه بود؟

آزمون

8 دي

چگونه بود؟

آزمون

29 دي

چگونه بود؟

رياضي

5

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

دو واحد دشوارتر

دو واحد دشوارتر

دو واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

علوم

5

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد

ساده‌تر

دو واحد

ساده‌تر

دو واحد ساده‌تر

دو واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد ساده‌تر

فارسي

5

دو واحد دشوارتر

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد

ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد

ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

 

 

 

 

ترازهاي نزديک 6000: دانش‌آموزاني که ترازشان، نزديک عدد 6000 است؛ يعني يا يک مقدار، کم‌تر از 6000 است (مثلاً 5900)

يا يک مقدار، بيش‌تر از 6000 (مثلاً 6200)

نام درس‌ها

قرار بود از 10 سؤال، به چند سؤال جواب دهيد؟

آزمون

21 مهر چگونه بود؟

آزمون

12 آبان چگونه بود؟

آزمون

26 آبان چگونه بود؟

آزمون

10 آذر چگونه بود؟

آزمون

24 آذر

چگونه بود؟

آزمون

8 دي

چگونه بود؟

آزمون

29 دي

چگونه بود؟

رياضي

6

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

علوم

7

يک واحد دشوارتر

منطبق بر هدف‌گذاري

دو واحد

ساده‌تر

يک واحد ساده‌تر

يک واحد ساده‌تر

يک واحد دشوارتر

يک واحد ساده‌تر

فارسي

7

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد دشوارتر

يک واحد دشوارتر

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

 

 

 

 

ترازهاي نزديک 7000: دانش‌آموزاني که ترازشان، نزديک عدد 7000 است؛ يعني يا يک مقدار، کم‌تر از 7000 است (مثلاً 6900)

يا يک مقدار، بيش‌تر از 7000 (مثلاً 7200، 7500، 7800 و ...)

نام درس‌ها

قرار بود از 10 سؤال، به چند سؤال جواب دهيد؟

آزمون

21 مهر چگونه بود؟

آزمون

12 آبان چگونه بود؟

آزمون

26 آبان چگونه بود؟

آزمون

10 آذر چگونه بود؟

آزمون

24 آذر

چگونه بود؟

آزمون

8 دي

چگونه بود؟

آزمون

29 دي

چگونه بود؟

رياضي

7

يک واحد ساده‌تر

يک واحد سادهتر

دو واحد

ساده‌تر

دو واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

علوم

8

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

دو واحد

 ساده‌تر

يک واحد ساده‌تر

يک واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

فارسي

8

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

يک واحد ساده‌تر

يک واحد ساده‌تر

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

منطبق بر هدف‌گذاري

 

 

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر بر روی نام فرد مورد علاقه خود کلیک کنید
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید