آیا خانه‌های نسل آینده قابلیت خود ترمیمی می‌یابند؟

یک سازمان آمریکایی در جستجوی کشف روش هایی است تا موادی را برای ساختمان سازی تولید کند که قابلیت خود ترمیمی و انطباق با فضای اطراف داشته باشند.

یک سازمان آمریکایی در جستجوی کشف روش هایی است تا موادی را برای ساختمان سازی تولید کند که قابلیت خود ترمیمی و انطباق با فضای اطراف داشته باشند.

امروزه برای ایجاد سازه بر بتون و فولاد تکیه داریم اما حمل و نقل، تولید و نگهداری این مواد بسیار گران است.
حال سازمان آمریکایی 'دارپا' Darpa در پی یافتن روش هایی برای تولید موادی برآمده است که در محل و براساس نیاز قابل رشد باشند، توان خود ترمیمی داشته باشند و با تغییرات محیط نیز سازگار باشند.
این سازمان آمریکایی در قالب برنامه ای تحت عنوان 'مواد زنده مهندسی شده' (ELM)، قصد دارد خواص ساختاری مواد ساختمانی سنتی را با ویژگی هایی از سیستم های زنده ترکیب کند تا گروه جدیدی از مواد ساختمانی هیبریدی تولید کند.
کارگران از طریق برنامه ELM می توانند مواد مورد نیاز خود را از طریق مواد خام طبیعی و در محل رشد دهند؛ این کار نهایتا موجب کاهش مصرف انرژی و هزینه های مرتبط با روش های سنتی تولید و حمل و نقل می شود.
از سوی دیگر، این مواد جدید حاوی عناصر زنده هستند که اجازه می دهند سازه های کامل شده قابلیت خودترمیمی داشته باشند و به سایر تغییرات در محیط اطراف پاسخ دهند.

منبع :

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی