دشوارترین و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس جامعه‌شناسی 5آذر

سؤال‌های 94 و 96 آزمون 5 آذردشوارترین و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس جامعه‌شناسی کدام سؤال‌ها بودند

به سؤال 94 بیش‌ترین پاسخ اشتباه داده شده است:

عبارت «برای دانا شدن باید مدرسه رفت» بیانگر نحوه‌ی تحصیل دانایی است.

به عبارت دیگر شیوه‌ی مطلوب و پذیرفته شده برای دستیابی به دانایی را رفتن به مدرسه تلقی کرده است. با توجه به تعریف هنجار که عبارت است از: شیوه‌ی انجام کنش اجتماعی می‌باشد نتیجتاً رفتن به مدرسه یک هنجار محسوب می‌شود و تربیت‌پذیر بودن انسان عقیده‌ای است که براساس آن این هنجارها شکل گرفته‌اند.

سؤال 96 دشوارترین سؤال بوده است:

قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم پدیده‌هایی‌اند که در جهان خارج نمود عینی ندارند بلکه پدیده‌هایی کاملاً ذهنی‌اند که هر دو در یک سوی پیوستار خرد و کلان قرار می‌گیرند.

توجه به این نکات می‌توانست شما را به پاسخ صحیح نزدیک‌تر کند.


هژبر رحیمی رتبه‌ی 221 سال 95

مسئول‌درس جامعه‌شناسی دهم انسانی