سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم

سؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباهسؤال 109 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس منطق آزمون 5 آذر دهم انسانی

دانش‌آموزان عزیز،

در این سؤال پرسیده شده کدام مفهوم فقط یک فرد خارجی دارد اما ذهن می‌تواند افراد دیگری را برای آن فرض کند.

گزینه‌های «2» و «4» رد می‌شوند زیرا در تعریف مفهوم کلی داریم که قابلیت انطباق بر افراد متعدد که در صورت سؤال هم آمده در ذهن می‌توان افراد دیگری برای آن فرض کرد پس پاسخ نمی‌تواند جزیی باشد و حال باید قسمت دوم گزینه‌های «3» و «4» بررسی شود «مولود کعبه» مفهومی است که یک مصداق (حضرت علی) در خارج دارد اما می‌توانیم افراد دیگری را نیز فرض کنیم که در کعبه متولد شده باشند هرچند که فقط یک مصداق خارجی دارد ولی سیمرغ مفهومی است که هیچ مصداقی در خارج ندارد؛ پس فقط گزینه‌ی «3» می‌تواند پاسخ باشد.


فرحناز خان‌محمدی

مسئول‌درس منطق دهم انسانی