سؤال 79 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس تاریخ آزمون 5آذر دهم

بیش‌ترین درصد اشتباه در درس تاریخ مربوط به کدام سؤال بوده است.

سؤال 79 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس تاریخ آزمون 5آذر دهم

سؤال 79 و بیش‌ترین پاسخ اشتباه درس تاریخ آزمون 5 آذر دهم انسانی

کمبود بارندگی یکی از دلایل حفر آبراه‌ها و ایجاد آبگیرهای متعدد در ناحیه‌ی بین‌النهرین بوده است.

علت اشتباه زیاد دانش‌آموزان در این سؤال (سؤال 79) و انتخاب گزینه‌های دیگر ناشی از موارد زیر بوده است:

گزینه‌ی «2»: کوهستانی بودن را دلیل حفر آبراه دانسته که اشتباه است.

گزینه‌ی «4»: افزایش جمعیت زیاد و اضافی خوراک و تولید مازاد خود از حفر آبراهه ناشی می‌شود که در نتیجه به گسترش روستاها و شهرها می‌انجامد.

پس به‌طور کلی اشتباه دانش‌آموزان ناشی از:

1) عدم دقت در صورت سؤال

2) عدم تشخیص علت صحیح حفر آبراه‌ها و اشتباه در عوامل ایجاد و تشکیل شهر و روستا

3) موقعیت جغرافیایی و طبیعی منطقه‌ی بین‌النهرین را خوب یاد نگرفته است.

4) دلیل کهن بودن تمدن بین‌النهرین را جمعیت و توسعه‌ی کشاورزی دانسته؛ در صورتی که رسوبات رودها باعث شده این تمدن کهن‌ترین تمدن‌ها باشد.


حبیبه محبی

مسئول‌درس تاریخ و جغرافیای دهم انسانی