الگوها و روش‌های نوین در تدریس دوره‌ی ابتدایی

روش تدریس فعال و نوین، مشارکت دانش‌آموز و معلم را می‌طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش‌آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری توجه دارد.روش تدریس فعال و نوین، مشارکت دانش‌آموز و معلم را می‌طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش‌آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری توجه دارد.

به دلایل متعدد از جمله تأکید بر اصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره‌های تحصیلی، نگرش‌های جهانی، رشد روزافزون تحقیقات، سرعت فناوری و تکنولوژی، ضرورت کاربست تدریس فعال را می‌طلبد.

آموزش و تدریس‌های متکی بر روش‌های فعال خود گامی است در اشاعه‌ و ترویج علم و پرورش انسان‌های آزاد و آگاه که می‌تواند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشد.

در روش تدریس فعال سعی بر این است که فراگیر خود در کسب مفهوم سهیم باشد و از طرق مختلف بر فعالیت‌های ذهی، علمی، فردی و گروهی مهارت پیدا کند. به عبارت دیگر، محتوا روی درگیر شدن دانش‌آموزان در کسب تجارب یادگیری تأکید دارد و آنان را فعال می‌سازد.