تمرینات پیشنهادی برای تقویت دیکته کودکان

چند تمرین پیشنهادی برای تقویت دیکته کودکان را در این مقاله خواهید شناخت.

چند تمرین پیشنهادی برای تقویت دیکته کودکان را در این مقاله خواهید شناخت.

- تصحیح دیکته توسط دانش‌آموزان

- انجام ماز (تقویت دقت- هماهنگی چشم و دست- تقویت املا و خواندن و ریاضی)

- پیدا کردن تفاوت و تشابه تصاویر (دقت بینایی)

- تقویت ادراک نقش از زمینه (تقویت دقت و ادراک)

- دور کلمه‌ی صحیح خط بکشید (تقویت دقت و ادراک)

- تماشای توپ آویزان از سقف (تقویت دقت)

- بازی با دارت (دقت- هماهنگی چشم و دست)

- تقویت حرکات چشم: 2 تصویر به آزمودنی نشان داده شده بعد 3 تصویر، سپس تصاویر را بردارید تا کودک بیان کند چه دیده است (حافظه‌ی بینایی).

- نقطه‌گذاری متن (دقت)

- رنگ‌آمیزی (هماهنگی چشم و دست- دقت)

- بازی‌های فکری (دقت- اداک- حافظه)

- تمرینات سرکش‌گذاری- نقطه‌گذاری- تشدیدگذاری- دندانه‌گذاری (تقویت دقت- تقویت املا و خواندن)

- استفاده از کارت‌های کلمات مشکل (دقت- حافظه)

- کامل کردن کلمات ناقص (دقت- حافظه- ادراک)

- پیدا کردن کلمه‌ی صحیح از بین چند کلمه‌ی غلط (دقت- ادراک)

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی