وضعیت نشستن هنگام مطالعه

وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می‌کنند بسیار مهم است.

وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می‌کنند بسیار مهم است. 

نباید به صورت خمیده یا در طرفین مطالعه کرد؛ چون به‌تدریج باعث تغییر ستون فقرات می‌شود. 

ستون فقرات هنگام مطالعه باید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت‌های استراحت چشم‌ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت کنید تا از رکود خون در پاها جلوگیری شود. 

مطالعه در حال درازکش برای چشم مناسب نیست؛ زیرا روشنایی کتاب تأمین نمی‌شود و خستگی زودتر فرامی‌رسد. هم‌چنین مطالعه در وسط روز رو به شمال مناسب نیست؛ زیرا نور بیش‌تر یا کم‌تر از حد طبیعی به چشم‌ها می‌رسد.