6 روش برای مطالعه

بهترین روش مطالعه این است که ابتدا درس را قبل از تدریس معلم پیش‌خوانی کنید. با این کار تا حدی روی مطلب درسی تسلط پیدا خواهید کرد.

بهترین روش مطالعه این است که ابتدا درس را قبل از تدریس معلم پیش‌خوانی کنید. با این کار تا حدی روی مطلب درسی تسلط پیدا خواهید کرد.

 روش‌های مطالعه عبارت‌اند از: 

1- مرحله‌ی روخوانی: در این مرحله تنها با چشم مطلب درسی را دنبال کنید. 

2- مرحله‌ی تصویرسازی ذهنی: یعنی مطلب خوانده‌‌شده را در ذهن خود تصویرسازی کنید. 

3- مرحله‌ی تثبیت مطالعه: این مرحله، درگیر کردن ذهن و زبان است؛ یعنی مطالبی را که در ذهن درک کرده‌اید با زبان بازگو کنید.

4- مرحله‌ی تسلط: مرحله‌ی مرور نیز گفته می‌شود.

5- مرحله‌ی یادداشت‌برداری: نکات مهم درسی را روی کاغذهای کوچک یادداشت کنید. 

6-  بازیابی: بعد از مطالعه‌ی کامل و دقیق یک بار از خود امتحان بگیرید. روش بازیابی باعث مدیریت زمان می‌شود و از آشفتگی ذهنی جلوگیری می‌کند.