نگاهتان را کانونی کنید

در مطالعه‌ی مطالب جدید امتحان کنید و در زمان تعیین‌شده سعی کنید تمام جوانب مطالب را با دقت کافی مطالعه کنید. با این روش یادگیری سریع‌تر و پربازده‌تر خواهد بود.

در بررسی هر آزمون در روز جمعه موردی که بیش‌تر از همه باعث نگرانی می‌شود این است که نمره‌ی سؤال را به دلیل بی‌دقتی در متن سؤال، عدم توجه به سؤال، عدم مطالعه‌‌ی دقیق گزینه‌ها یا خطای محاسباتی از دست داده‌اید.

همه‌‌ی این موارد به دلیل تمایل زیاد به آموختن و عدم دقت در مطالعه و یادگیری است. برای مثال در عبور از یک خیابان شلوغ تنها تصویر افرادی که به آن‌ها توجه و دقت کرده‌‌اید در ذهنتان باقی می‌ماند. پس اگر مطالبی را به‌درستی فرا نگرفته‌اید به معنی این نیست که تلاش کافی یا استعداد کافی ندارید، بلکه تنها به این معنی است که در زمان مطالعه، دقت کافی نداشته‌اید و به تمام جوانب مطلب توجه نداشته‌اید.

در مطالعه‌ی مطالب جدید امتحان کنید و در زمان تعیین‌شده سعی کنید تمام جوانب مطالب را با دقت کافی مطالعه کنید. با این روش یادگیری سریع‌تر و پربازده‌تر خواهد بود.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی