هنر آزمون دادن را بدانید

سؤالات را به همان ترتیبی که در دفترچه تنظیم شده است پاسخ دهید؛ زیرا ترتیب سؤالات بر اساس منطقی دقیق و سنجیده است.

هنر آزمون دادن را بدانید

برای آن‌که آزمون موفقی داشته باشید اصول زیر را به کار ببندید:

  • سؤالات را به همان ترتیبی که در دفترچه تنظیم شده است پاسخ دهید؛ زیرا ترتیب سؤالات بر اساس منطقی دقیق و سنجیده است.

  • زمان خود را به هیچ وجه صرف سؤالات وقت‌گیر یا دشوار نکنید.

  • از تکنیک ضربدر و منها بهره‌ ببرید.

  • همه‌ی سؤالات دفترچه‌ی آزمون را مطالعه کنید و از هیچ سؤالی نخوانده رد نشوید؛ زیرا ممکن است پس از چند سؤال دشوار چند سؤال ساده پیدا کنید.

  • پس از این‌که سؤالات ساده‌ی هر درس را جواب دادید به سراغ سؤالات دشوار بروید.فقط برای او از دین و زندگی 3 دوازدهم
دوازدهم رياضي     دبیر : محمود فخوری