تشریحی و تستی چند چند؟

برخی از دانش‌آموزان سردرگم هستند که چه میزان مطالعه‌ی تشریحی داشته باشند و چه میزان مطالعه‌ی تستی.برخی از دانش‌آموزان سردرگم هستند که چه میزان مطالعه‌ی تشریحی داشته باشند و چه میزان مطالعه‌ی تستی. به طور کلی پاسخ به چنین سؤالی دشوار است. درواقع مرزبندی بین تستی و تشریحی متناسب با میزان تسلط هر دانش‌آموز در هر درس مشخص می‌شود.

مطالعه‌ی تشریحی در مراحل اولیه‌ی یادگیری ضروری است و مراحل ادراک و تثبیت بر روی مطالعه‌ی تشریحی استوار است؛ زیرا در مراحل اول، مطالب باید به صورت مطلوبی در ذهن طبقه‌بندی شوند. در مراحل تسلط، کم کم حل تست شروع می‌شود و رفته رفته با نزدیک شدن به مراحل پایانی (آزمون و جمع‌بندی) تمرکز روی تست‌زنی بیش‌تر می‌شود؛ زیرا زمان محدودتر شده است و نیاز است در زمان محدود‌تر مطالب بیش‌تری مرور شوند و نقاط قوت و ضعف را به تعادل برسانند و با شناخت نقاط ضعف در مواقع نیاز دوباره مطالب تشریحی مرور شوند.