ایستگاه جبرانی؛ ایست!

رفته رفته آزمون‌ها منطق متفاوتی به خود می‌گیرند. به‌ویژه در آذرماه که اگر دقت کنید برنامه‌ی آزمون‌ها مرور و دوره‌ی مباحث قبل را هم شامل می‌شود.

رفته رفته آزمون‌ها منطق متفاوتی به خود می‌گیرند. به‌ویژه در آذرماه که اگر دقت کنید برنامه‌ی آزمون‌ها مرور و دوره‌ی مباحث قبل را هم شامل می‌شود. این همان ایستگاه جبرانی است که باید یک توقف داشته باشید.

ضروری است که به جای پیشروی با برنامه‌ی عادی حتماً زمانی را به مرور درس‌های خوانده‌شده اختصاص دهید. این کار چند مزیت دارد:

  • مرور مطالب و عدم فراموشی

  • شناسایی و رفع یادگیری‌های ناقص و عدم یادگیری‌ها

  • کسب آمادگی برای امتحانات میان‌ترم و مستمر

برای این‌که مطالعه‌تان در این آزمون‌ها به نحو احسن باشد به موارد زیر دقت کنید تا بتوانید زمان و برنامه‌تان را مدیریت کنید:

  • اولویت‌بندی بین مباحث قبلی و مباحث جدید ایجاد کنید.

  • برای مطالب قبلی از روش بازیابی استفاده کنید.

  • دفترچه‌ی آزمون‌های قبل را مجدداً کار کنید.

  • حتماً تست‌هایی را که قبلاً کار کرده‌اید مرور کنید.

  • هدف‌گذاری چند از ده برای تک تک درس‌ها ضروری است.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی