تصمیم بگیر (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید.منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.


بر مرغ سحر گفت خروس سحری

دیری است ز شب گذشت و تو بی‌خبری

هر دم که گذشت کی به دست آری باز

می­کوش که بیهوده نگردد سپری

مهر آمد و آبان شد و آذر که گذشت

این هر سه گذشته است یکی بر دگری

هر ماه دگر نیز چنین می‌گذرد

برخیز و قلم گیر و مکن خیره‌سری

برخیز و قلم گیر و توکل به خدا کن

تصمیم بگیر و کن تلاش دگری

آن گونه تلاشی که به حق لایق توست

آن سان که تمام سستی از سر ببری