کتاب‌های کار دبستان

چرخه‌ی یادگیری دارای مراحل مختلفی است؛ از جمله مرحله‌ی ادراک، تثبیت، تسلط، ارزیابی و جمع‌بندی.چرخه‌ی ‌یادگیری دارای مراحل مختلفی است؛ از جمله مرحله‌ی ادراک، تثبیت، تسلط، ارزیابی و جمع‌بندی. دانش‌آموزان برای تثبیت مطالب در ذهن باید سؤال‌های تشریحی کتاب‌های کار را هماهنگ با تدریس معلم حل کنند. در واقع حل سؤال‌های کتاب کار مرحله‌ی دوم چرخه‌ی یادگیری را تکمیل می‌کند. کتاب‌های کار مقطع ششم شامل کتاب‌های کار ریاضی (ریاضی‌دان کوچک)، کتاب‌های کار علوم (دانشمند کوچک)، کتاب‌های کار فارسی (نویسنده‌ی کوچک)، کتاب‌های کار اجتماعی (جهانگرد کوچک) و کتاب کار هدیه است.

یکی از ویژگی‌های این کتاب درس‌نامه‌ی کامل آن است و سؤالات این کتاب در قالب سؤالات تشریحی، چهارگزینه‌ای، جای خالی، صحیح و غلط و... مطرح شده است. حل سؤالات این کتاب به تثبیت مفاهیم کتاب درسی در ذهن دانش‌آموزان کمک می‌کند. از ویژگی‌های دیگر این کتاب پاسخ‌نامه‌ی کامل آن است که به صورت جدا چاپ شده است و راهنمایی برای اولیا محسوب می‌شود.