سه وظیفه‌ی اصلی دانش‌آموزان بعد از مدرسه

دانش‌آموزان باید بعد از مدرسه، درس جدیدی را که معلم تدریس کرده است مطالعه و مرور کنند.

سه وظیفه‌ی اصلی دانش‌آموزان بعد از مدرسه

الف- خواندن درس هر روز در همان روز: دانش‌آموزان باید بعد از مدرسه، درس جدیدی را که معلم تدریس کرده است مطالعه و مرور کنند. این کار سبب می‌شود که توانایی یادگیری آن‌ها افزایش یابد و تقریباً در روز حداکثر یک ساعت را باید به آن اختصاص دهند.

ب- انجام تکالیف فردا: دومین وظیفه‌ی دانش‌آموزان بررسی برنامه‌ی مدرسه است. باید درس‌هایی را که قرار است معلم بپرسد یا امتحان بگیرد مطالعه کنند.

ج- پیش‌خوانی: پیش‌خوانی یعنی مطالعه‌ی روزنامه‌وار درس جدیدی که قرار است معلم در مدرسه تدریس کند.  دانش‌آموز با پیش‌خوانی درس‌ها با آمادگی بهتری در کلاس حاضر می‌شود و چون ذهنیت قبلی از مباحث دارد، بهتر درس را یاد می‌گیرد و هم‌چنین با پاسخ به سؤالات معلم انگیزه‌ی او نیز بیش‌تر می‌شود. حداکثر 5 الی 10 دقیقه به پیش‌خوانی اختصاص داده شود.