سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در آزمون 5 آذر...سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش آموزان تراز 4750  و 5500 آزمون یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان تراز 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای بقیه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی یبوده است.

درس هندسه  برای همه‌ی دانش‌آموزان دهم ریاضی دشوارتر از مصوب بوده است.

سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای همه ی دانش آموزان، دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی در این آزمون برای دانش‌آموزان تراز 4750 آزمون متعادل و برای بقیه ی دانش‌آموزان، دشوار تر از مصوب بوده است.

درس زیست‌شناسی  برای همه ی دانش‌آموزان دهم تجربی دشوارتر از مصوب بوده است.

محیا اصغری