سطح دشواری آزمون 21 ابان دهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک بجز برای دانش آموزان تراز 4750 برای بقیه دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی در این آزمون برای همه دانش‌آموزان متعادل بوده است.

درس هندسه  برای همه ی دانش‌آموزان دهم ریاضی دشوارتر از مصوب بوده است.

سطح دشواری آزمون 21 ابان دهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک بجز برای دانش آموزان تراز 4750 برای بقیه دانش‌آموزان، یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی بجز برای دانش آموزان تراز 4750 برای بقیه دانش‌آموزان، یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.