سطح دشواری آزمون 7 آبان دهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای دانش‌آموزان ساده تر از مصوب بوده است.

درس فیزیک بجز برای دانش آموزان تراز 4750 برای بقیه دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی در این آزمون برای همه دانش‌آموزان متعادل بوده است.

درس هندسه بجز برای دانش‌آموزان تراز 7000 برای بقیه دشوارتر از مصوب بوده است.

سطح دشواری آزمون 7 آبان دهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای دانش‌آموزان ساده تر از مصوب بوده است.

درس فیزیک بجز برای دانش آموزان تراز 4750 و 5500 آزمون متعادلی بوده و برای بقیه دانش‌آموزان یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.

درس شیمی در این آزمون برای همه دانش‌آموزان متعادل بوده است.

درس زیست شناسی بجز برای دانش‌آموزان تراز 7000 برای بقیه یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.