سطح دشواری آزمون 23 مهر دهم ریاضی و تجربی

در آزمون 23 مهر..سطح دشواری آزمون 23 مهر دهم ریاضی و تجربی

در این آزمون 

درس ریاضی برای دانش‌اموزان دهم ریاضی ساده تر از مصوب بوده است.

در فیزیک برای دانش اموزان تراز بالا ازمون متعادلی بوده و برای دانش آموزان تراز 4750 و 5500 آزمون به اندازه‌ی یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای دانش‌اموزان دهم ریاضی ساده تر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای دانش‌اموزان دهم ریاضی دشواتر از مصوب بوده است.

سطح دشواری آزمون 23 مهر دهم ریاضی و تجربی

این آزمون برای دانش آموزان دهم تجربی آزمون ساده تر از مصوب بوده است.

محیا اصغری