تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم دبستان از نگاه دبیران را در اینجا ببینید.....پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                 و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. در ضمن می توانید با ذکر شماره سوال نظرات خود را به اشتراک گذارید.


تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران