کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

در آزمون 5 آذر ، درس‌های اختصاصی

زیست پیش، شیمی پیش، ریاضی پیش و پایه آسان‌تر از کنکور سه سال اخیر بوده است.

زیست پایه ، شیمی پایه و فیزیک 1و2 سطح دشواری هم‌سطح کنکور داشته است.

فیزیک پیش و فیزیک 3 دشوار بوده است.

سطح دشواری آزمون 5آذر(چهارم تجربی)

تعداد افرادی که 100% زده اند:

زیست پیش:1646 نفر

زیست پایه :6 نفر

شیمی3: 1 نفر

شیمی پیش: 461 نفر

شیمی2: 10 نفر

ریاضی پیش: 767 نفر

ریاضی پایه : 366 نفر

فیزیک3: 22 نفر

فیزیک پیش:10 نفر

فیزیک1و2: 177 نفر

زمین‌شناسی3: 110 نفر

علوم زمین:69 نفر