نوروز 96

ویژگی و نکات مهم آزمون19 آذر کنکوری ها

نکات مهم آزمون19 آذر کنکوری هاویژگی و نکات مهم آزمون19 آذر  کنکوری ها

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی