نوروز 96

ویژگی و نکات مهم آزمون19 آذر سال سوم و دهم هنرستان

نکات مهم آزمون 19 آذر هنرستانی هاویژگی و نکات مهم آزمون19 آذر سال سوم و دهم هنرستان

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی