زمانتان را حساب‌شده خرج کنید

تقریباً در تمام مشاوره‌ها تأکید می‌شود که درس هر روز را همان روز بخوانید تا قسمت بیش‌تری از درس در ذهنتان بماند و برای مرور مطلب زمان کم‌تری را اختصاص دهید.تقریباً در تمام مشاوره‌ها تأکید می‌شود که درس هر روز را همان روز بخوانید تا قسمت بیش‌تری از درس در ذهنتان بماند و برای مرور مطلب زمان کم‌تری را اختصاص دهید. زمان کم‌تر برای مطالعه به معنی اوقات مرده بیش‌تر نیست. باید از این انرژی و زمان باقی‌مانده برای تمرین بیش‌تر استفاده کنید.

سعی کنید برنامه‌ی مشخصی داشته باشید و با توجه به اهمیت هر درس تعداد روزهای مشخصی برای تمرین آن در نظر بگیرید. برای مثال 4 روز در هفته تست ریاضی. نکته‌ی قابل توجه این است برای تعیین میزان اهمیت هر درس تنها به ضریب یا درجه‌ی سختی و آسانی آن اکتفا نکنید. میزان تسلط شما می‌تواند نسبت به دو معیار قبلی در اولویت باشد.

اگر برای یک هفته‌ هدف‌گذاری کرده باشید می‌توانید تعداد تست‌ها و مباحثی را که تا آخر هفته باید مطالعه شوند به صورت تقریبی در نظر بگیرید و با یک تقسیم ساده سهم هر روز را مشخص کنید. هر روز بعد از حل تمرین‌ها آن‌ها را ارزیابی کنید و در روز دوم اول نکات تمرین‌های قبل را مرور کنید و بعد به سراغ تمرین‌های جدید بروید.

با این روش زمان بیش‌تری برای مطالعه به دست می‌آورید و زمانتان را حساب‌شده خرج می‌کنید.