مدل دوگانه‌ی «ساعت مطالعه- نمره» چه کمکی به شما می‌کند؟

کنار هم گذاشتن دفتر برنامه‌ریزی و مخصوصاً جدول جمع‌بندی هفتگی (صفحه‌ی 182) و کارنامه‌ی آزمون علائم بسیاری را برای شما مشخص می‌کند.کنار هم گذاشتن دفتر برنامه‌ریزی و مخصوصاً جدول جمع‌بندی هفتگی (صفحه‌ی 182) و کارنامه‌ی آزمون علائم بسیاری را برای شما مشخص می‌کند. به چهار حالت مدل دوگانه‌ی «ساعت مطالعه- نمره» توجه کنید:

- ساعت مطالعه‌ی پایین، نمره‌ی خوب: این درس‌ها معمولاً نقاط قوت پایدار شما هستند. این درس‌ها را دوست دارید و بر آن‌ها مسلط هستید.

- ساعت مطالعه‌ی بالا، نمره‌ی خوب: این درس‌ها نقاط قوت شما هستند. آن‌ها را خوب تمرین می‌کنید و برای‌شان وقت می‌گذارید و نتیجه‌اش را هم می‌بینید. حفظ این نقاط قوت، اولویت اصلی شماست.

- ساعت مطالعه‌ی بالا، نمره‌ی پایین: این درس‌ها ممکن است تلنگری یا نوسانی باشند؛ یعنی خودتان و روشتان را در این درس‌ها خوب نشناخته‌اید. به نظر می‌رسد موضوع اصلی در این بخش روش مطالعه باشد. با تغییر روش مطالعه می‌توانید وضعیت خود را در این درس‌ها بهتر کنید.

- ساعت مطالعه‌ی پایین، نمره‌ی پایین: این درس‌ها نیاز به تلاش و توجه جدی دارند. ممکن است به این درس‌ها علاقه نداشته باشید یا هر دلیل دیگر؛ اما موضوع مهم این است که این درس‌ها مانند هندوانه‌ی دربسته هستند؛ چون هنوز کاری برای آن‌ها نکرده‌اید و به‌عبارتی ناشناخته هستند.

راستی! توجه کرده‌اید که این مدل دوگانه، ارتباط عمیقی با کارنامه‌ی 5 نوع درس شما دارد؟