سینا خود یک نکته است

او به معلم و کتاب احترام می‌گذارد ولی به سراغ کتاب نمی‌رود که فقط یک تمرین یا مسئله‌ای حل کرده باشد.

سینا خود یک نکته است

سینا پرشور و حال و پرفراز و نشیب دوران مدرسه را پشت سر گذاشت و امسال رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 3 در رشته‌ی تجربی را کسب کرد. او نگاه جالبی دارد به جایگاه یک دانش‌آموز به عنوان فراگیرنده‌ی دانش.

در مصاحبه‌اش از سماجت‌های آگاه‌کننده‌ی پدر می‌گوید. از تأثیر بازخوردهای آزمون در عصر جمعه و از اعجاز علم ریاضی در ایجاد علاقه و پیشرفت در درس خواندن.

او به معلم و کتاب احترام می‌گذارد ولی به سراغ کتاب نمی‌رود که فقط یک تمرین یا مسئله‌ای حل کرده باشد. به معلم پاسخ نمی‌دهد که نمره‌ی 20 بگیرد. دانش‌آموز از نظر او یک فراگیرنده‌ی صرف نیست. در طول دوران تحصیل:

- عادت کرده است نحوه‌ی حل یک مسئله را توضیح دهد.

- از پاسخ درست خود روش بهتر را کشف کند.

- از جواب نادرستش نکات مبهم یادگیری‌اش را به تصویر بکشد و قدرت طرح پرسشی نو را در خود ایجاد کند.

برای ما که می‌خواهیم موضوع فراشناخت را از نزدیک مطالعه کنیم.  به نظرم او نکته‌ی مهمی از اسرار انسان‌های موفق را نشان می‌دهد.

سینا دادگر، رتبه‌ی 7 تجربی منطقه‌ی 3 سال 95


انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی